Wat is een dienstencheque?

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse Gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Het gebruik van dienstencheques maakt uw dagelijks leven eenvoudiger en ontlast u van tijdrovende huishoudelijke taken.

U kan beroep, doen of een huishoudhulp die vergoed wordt op basis van één dienstencheque per volledig gepresteerd uur.

De eenvoudiger bestelprocedure geeft u de mogelijkheid om snel over uw dienstencheques te beschikken. Vooral de elektronische als papieren dienstencheques zijn bovendien eenvoudig in gebruik.

Het gebruik van zowel elektronische als papieren dienstencheques biedt u een veilig en zeker betaalmiddel.

De elektronische dienstencheques zijn veiliger: gedaan met diefstal of verlies!

Om uw huishoudhulp te vergoeden voor de geleverde prestaties, overhandigt u één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur.

U kan per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen waarvan de eerste 400 aan €9 euro en de overige 100 aan €10. Er zijn echter een aantal situaties waarin de aankooplimiet per kalenderjaar verschilt, hier vindt u een overzicht.

Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal voordeel wordt toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

Sinds 1 januari 2016, geldt een belastingvermindering van €2,70 per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering.

Jaarlijks rond 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van het fiscaal voordeel te genieten.

Ook met beperkt inkomen dienstencheques bestellen via belastingkrediet

Indien uw inkomen beperkt is, kan u toch dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een terugbetaalbaar belastingkrediet. U kan gebruik maken van uw belastingkrediet door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij uw plaatselijk belastingkantoor. Voor bijkomende informatie kan u de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/572 57 57 (normaal tarief).

Naast papieren dienstencheques bestaan er ook elektronische dienstencheques. Het bestelproces voor beide formaten is hetzelfde. De elektronische dienstencheque is na bestelling sneller beschikbaar en eenvoudig in gebruik. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide formaten dienstencheques:

Elektronische dienstencheques Papieren dienstencheques
Beschikbaar onmiddellijk na uw bestelling Verstuurd naar de post binnen de 3 werkdagen na uw bestelling
U hoeft niets te doen. De huishoudhulp geeft de prestatie door. U kan de prestaties op elk moment bevestigen of betwisten. U vult de dienstencheques in en bezorgt ze aan uw huishoudhulp

Elektronische dienstencheques hebben een aantal belangerijke voordelen ten opzichte van papieren dienstencheques. Met elektronische dienstencheques kiest u voor:

1. Eenvoud
2. Comfortabel beheer
3. Snelheid: onmiddelijk beschikbaar
4. Veiligheid: gedaan met diefstal of verlies

Heeft u interesse in de elektronische dienstencheque?
Ontdek meer informatie over de elektronische dienstencheques in onze brochure!

Download de brochure elektronische dienstencheques

hoe inschrijven en dienstencheques gebruiken?

Waarvoor dienstencheques gebruiken?

Hoeveel dienstencheques kan ik per jaar bestellen?

Hieronder kan u kiezen welk type gebruiker u bent om zo meer informatie te krijgen over het aantal dienstencheques dat u per jaar kan bestellen.

Een reguliere gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar:

 • Indien geen van onderstaande regels van toepassing zijn, tegen €9
 • De 100 laatste dienstencheques (401 – 500) tegen €10

Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques bestellen. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

 • De 200 laatste dienstencheques binnen het gezin (801 – 1000) tegen €10

Een gebruiker die een eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

Indien u als eenoudergezin gebruik wenst te maken van deze 2000 dienstencheques per kalenderjaar, klik hier  voor de verdere procedure en opsturen naar het Departement Werk en Sociale Economie, samen met de gevraagde bewijsstukken.

Als persoon met een handicap of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Wordt als mindervalide beschouwd :

De persoon die als dusdanig is erkend bij :

 • het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel: 071 20 57 11 of  0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

De persoon die, op basis van de wet van 27 december 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, één van de volgende tegemoetkomingen geniet:

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming,
 • een integratietegemoetkoming,
 • of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,

Deze tegemoetkomingen worden toegekend door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

De persoon die minstens  7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en die in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie :

Als ouder van een kind met een handicap kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Worden als mindervalide kind beschouwd:

 • Het kind dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of voor kinderen die aan een zware ziekte lijden.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de bevoegde instelling :

 • het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
  Tel: 02 237 21 211 of  0800 94 434
  Website: www.famifed.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat erkend is als mindervalide :

 • bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel: 071 20 57 11 of 0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • ou bij de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax.: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegmoetkoming en dat in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerkheid.

Voor meer informatie :

Laatste Nieuws

Anti-discriminatiecampagne : aangepaste enveloppe voor papieren dienstencheques
Anti-discriminatiecampagne : aangepaste enveloppe voor papieren dienstencheques
11 oktober 2017

Aangepaste enveloppe voor papieren dienstencheques   U heeft er waarschijnlijk reeds van gehoord, gezien of gelezen : de Vlaamse Overheid lanceerde recent een sensibiliseringscampagne om het thema van discriminatie bespreekbaar te maken op de werkvloer. Sodexo werkt hier graag aan mee. In dit kader wordt de enveloppe met Vlaamse papieren dienstencheques gepersonaliseerd in lijn met […]

Lees Meer

Mijn documenten en online formulieren

>> NU ZEER SNEL OVERSTAPPEN NAAR DE ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUE VIA ONS ONLINE FORMULIER

Me inschrijven via internet

Download het papieren inschrijvingsformulier

 

Nog vragen over uw toekomstige dienstencheques? Onze adviseurs antwoorden u op 02/401.31.30 (van 8u tot 18u).