Hieronder kan u kiezen welk type gebruiker u bent om zo meer informatie te krijgen over het aantal dienstencheques dat u per jaar kan bestellen.

Een reguliere gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen per kalendarjaar:

 • Indien geen van onderstaande regels van toepassing zijn, tegen €9
 • De 100 laatste dienstencheques (401 – 500) tegen €10

Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques bestellen. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

 • De 200 laatste dienstencheques binnen het gezin (801 – 1000) tegen €10

Een eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

Indien u als eenoudergezin gebruik wenst te maken van deze 2000 dienstencheques per kalenderjaar, zal u dit document moeten invullen en opsturen naar de bevoegde overheidsinstantie in kwestie, samen met de gevraagde bewijsstukken.

Als persoon met een handicap of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet, kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Wordt als mindervalide beschouwd :

De persoon die als dusdanig is erkend :

 • bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel: 071 20 57 11 of  0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • of bij de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

De persoon die, op basis van de wet van 27 december 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, één van de volgende tegemoetkomingen geniet:

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming,
 • een integratietegemoetkoming,
 • of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,

Deze tegemoetkomingen worden toegekend door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie :

De persoon die minstens  7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en die in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie :

Als ouder van een kind met een handicap kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Worden als mindervalide kind beschouwd:

 • Het kind dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of voor kinderen die aan een zware ziekte lijden.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de bevoegde instelling :

 • het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
  Tel: 02 237 21 211 of  0800 94 434
  Website: www.famifed.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat erkend is als mindervalide :

 • bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel: 071 20 57 11 of 0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • ou bij de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax.: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegmoetkoming en dat in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerkheid.

Voor meer informatie :